"Japan in Architecture: Genealogies of Its Transformation"
Mori Art Museum

 2018.04 / Delivered
Mori Art Museum / Client
Minatoku,Tokyo,Japan / Location

Shinichi Kawakatsu, Momoko Kudo,Daisuke Motogi,
So Hashizume,Shohei Iida / Exhibition Design
Photo courtesy / Mori Art Museum, Tokyo

 Koroda Takeru / Photographer








Next ︎